ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ ЕООД

се стреми към подобрение на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа при извършване на строителство, строително-ремонтни работи и проектантска дейност.

С въвеждането на интегрираната система за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасност и здраве при работа (ИСУ) ние се стремим към:

  • По-пълно удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите и другите заинтересовани страни в резултат на извършваните строително-монтажни работи и проектантска дейност;
  • Управление на цялостната дейност и изпълнение на поставените цели по качество, опазване на околната среда и осигуряване на безопасност и здраве при работа;
  • Подобряване на ефикасността на процесите обхванати от ИСУ;
  • Постигане на съответствие с всички приложими стандарти, нормативни и други изисквания за извършване на дейностите в дружеството;
  • Минимизиране на значимите рискове за здравето и безопасността при работа, като работа на открито, общи опасности строителната площадка, травми, наранявания и др;
  • Управление на въздействията върху околната среда и генерираните строителни отпадъци;
  • Използване на качествени и безопасни материали за влагане в строежите;
  • Разумно използване на ресурсите;
  • Прилагане на най-високите стандарти за осигуряване на качеството спрямо всички свои дейности и окуражаване и поддържане развитието на своя персонал. „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД счита своите служители като основен и най-важен ресурс и разглежда под внимание създаването на една творческа и мотивираща за работа среда. Ние вярваме в активната комуникация между всички нива на фирмата;
  • Проверяване ежегодно на нашата система за управление.

С внедрената система за управление „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД се стремим към изпълнение на качествени строежи, строително-ремонтни работи и проектантска дейност, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, в съответствие със стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.